Data publikacji: 24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM”
 Dane kontaktowe : 82 – 300 Elbląg ul. Nitschmanna 24-26-28L
                                 tel.: 55 234 30 56,  e-mail:  biuro@usluga-dom.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 16 września  1982 r. Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Kodeksu cywilnego,
– Statutu Spółdzielni

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa  Wielorodzinnego „USŁUGA DOM”
 Dane kontaktowe : 82 – 300 Elbląg ul. Nitschmanna 24-26-28L
                                 tel.: 55 234 30 56,  e-mail: biuro@usluga-dom.pl
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Projekt i Wykonanie ZIS