Data publikacji: 20 grudnia 2006

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO  „USŁUGA DOM ” W ELBLĄGU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady wynikają z treści przepisów Art.18 Ustawy z dnia 16  września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami), oraz § 12 Statutu Spółdzielni, zarejestrowanego postanowieniem nr OL.VIII NS-REJ.KRS/008718/06/822 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.11.2006 r.

II.Postanowienia  szczegółowe, które regulują zasady udostępniania dokumentów członkom spółdzielni zawarte są w treści § 12 ust.1 pkt. 8, 10 -13, ust. 2 ust. 4, ust. 5 ust. 6 Statutu Spółdzielni .
              
1.  Zgodnie z powyższymi zapisami członkowi Spółdzielni przysługuje prawo:

  • zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez     Spółdzielnię z osobami trzecimi,
  • zaznajomienia się z protokołem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją i ich realizacji, 
  • do przeglądania protokołów organów Spółdzielni z wyjątkiem spraw indywidualnych członków, 
  • zapoznania się z uchwałami organu Spółdzielni, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
  • żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz zaznajamiania się z Regulaminami wydanymi na jego podstawie.
  • do przeglądania protokołów obrad Zebrania Przedstawicieli Członków,
  • przeglądania rejestru członków Spółdzielni.
  • do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansu oraz protokołów lustracji.

2. Uprawnienia powyższe nie obejmują prawa wglądu w treść protokołów obrad organów  Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

3. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się  zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów, nie dłuższy  jednak niż 7 dni.

4. Zaznajamianie z dokumentami oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia wydania członkowi kserokopii tych  dokumentów.

5. Spółdzielnia, może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Projekt i Wykonanie ZIS