Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM” 82 – 300 Elbląg ul. Nitschmana 24-26-28L tel./ fax 55/ 234 30 56 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego (strona południowa) przy ul. Bałuckiego 8-13; 3 Maja 5 w Elbląg.

Zakres robót będzie obejmował:

1. mycie i odgrzybienie elewacji,

2. docieplenie ścian dodatkową warstwą styropianu o wsp. 0,031 W/m2K gr. 7 cm,

3. wykonanie wypraw tynkowych o strukturze 2,0 mm w technologii KREISEL

4. malowanie elewacji farbami STO Lotusan,

5. wymianę rynien i rur spustowych oraz elementów opierzeń,

6. remont 7 balkonów (wykonanie całej konstrukcji).

Dokumentację w zakresie remontu elewacji można pobrać w biurze Spółdzielni od dnia 20.03.2018r.. Odpłatność 50,00 zł brutto.

Termin złożenia ofert do 05.04.2018r. do godz. 14,00.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela: p. Stanisław Sinica lub p. Dariusz Lewicki, tel. : 55 234-30-56.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak też unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2018 godz. 11,00

Planowany termin rozpoczęcia prac 16.04.2018 r. , zakończenia 31.08.2018r.

W związku z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zamieszczamy na naszej stronie internetowej Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez zrzeszone spółdzielnie mieszkaniowe.

Kodeks przekazuje zbiór zasad  postępowania  w zakresie  ochrony  danych osobowych w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy RODO.

Kodeks w załączeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM”
 Dane kontaktowe : 82 – 300 Elbląg ul. Nitschmanna 24-26-28L
                                 tel.: 55 234 30 56,  e-mail:  biuro@usluga-dom.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 16 września  1982 r. Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Kodeksu cywilnego,
– Statutu Spółdzielni

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa  Wielorodzinnego „USŁUGA DOM”
 Dane kontaktowe : 82 – 300 Elbląg ul. Nitschmanna 24-26-28L
                                 tel.: 55 234 30 56,  e-mail: biuro@usluga-dom.pl
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM” z siedzibą w Elblągu, adres: Elbląg (82-300), ul. Nitschmana 24-26-28L. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1,27,29 ustawy o własności lokali, (tj. celów statutowych i ustawowych Spółdzielni związanych z przedmiotem jej działalności określonym w Statucie Spółdzielni).

Osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Każda osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni ma obowiązek podania danych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami.    

Zarząd SMBW „USŁUGA DOM” uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 29.02.2016 r. dodatkowej strony internetowej: www.usluga-dom.pl/login

Na stronie tej będą zamieszczane informacje, które będą dostępne wyłącznie dla członków naszej Spółdzielni.

Aby usyskać dostęp do informacji zawartych na powyższej stronie należy zgłosić się osobiście do biura Spółdzielni celem otrzymania loginu i hasła. 

Administracja SMBW „USŁUGA DOM” uprzejmie informuje, że w celu poprawy odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej serwis techniczny dokonał regulacji anten zbiorczych. W celu uzyskania optymalnej jakości odbioru programów w budynkach w Krynicy Morskiej i w Jantarze zaleca się manualne wyszukanie kanałów. Multipleksy należy zaprogramować na kanałach:

Gdańska 104Portowa 9Żeromskiego 2Żeromskiego 6Gdańska 42A
MUX 1 kanał 38 38 38 21 21 lub 38
MUX 2 kanał 24 24 24 24 24
MUX 3 kanał 29 29 29 27 lub 29 27 lub 29
MUX 8 kanał 6 8 6 6 6 lub 8

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO  „USŁUGA DOM ” W ELBLĄGU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady wynikają z treści przepisów Art.18 Ustawy z dnia 16  września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami), oraz § 12 Statutu Spółdzielni, zarejestrowanego postanowieniem nr OL.VIII NS-REJ.KRS/008718/06/822 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.11.2006 r.

II.Postanowienia  szczegółowe, które regulują zasady udostępniania dokumentów członkom spółdzielni zawarte są w treści § 12 ust.1 pkt. 8, 10 -13, ust. 2 ust. 4, ust. 5 ust. 6 Statutu Spółdzielni .
              
1.  Zgodnie z powyższymi zapisami członkowi Spółdzielni przysługuje prawo:

  • zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez     Spółdzielnię z osobami trzecimi,
  • zaznajomienia się z protokołem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją i ich realizacji, 
  • do przeglądania protokołów organów Spółdzielni z wyjątkiem spraw indywidualnych członków, 
  • zapoznania się z uchwałami organu Spółdzielni, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
  • żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz zaznajamiania się z Regulaminami wydanymi na jego podstawie.
  • do przeglądania protokołów obrad Zebrania Przedstawicieli Członków,
  • przeglądania rejestru członków Spółdzielni.
  • do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansu oraz protokołów lustracji.

2. Uprawnienia powyższe nie obejmują prawa wglądu w treść protokołów obrad organów  Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

3. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się  zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów, nie dłuższy  jednak niż 7 dni.

4. Zaznajamianie z dokumentami oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia wydania członkowi kserokopii tych  dokumentów.

5. Spółdzielnia, może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej!

Liczymy, iż dzięki niej, będzie jeszcze łatwiej załatwić większość spraw związanych z naszą działalnością, a wszyscy Ci, którzy dopiero myślą  o własnym M3 czy M4 znajdą tu dla siebie odpowiednie oferty.

Dzięki naszej stronie www można zapoznać się z zasobami Spółdzielni, zgłosić awarię (ikonka z narzędziami na górze strony), zapoznać się ze strukturą administracyjną, wysłać zapytanie, zobaczyć nowe inwestycje, itp.

Jeśli posiadają Państwo jakieś pomysły i uwagi co do jej funkcjonowania prosimy kontakt.

Projekt i Wykonanie ZIS